Primer VS

PRIMER-VSROZPUSZCZALNIKOWY GRUNT PENETRUJĄCY

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Rozpuszczalnikowy, bezwodny, gotowy do użycia, 1-składniwody preparat gruntujący do stosowania na chłonnych i suchych podkładach cementowych oraz anhydrytowych. Primer VS ma bardzo dobre właściwości penetrujące i wzmacniające. Do stosowania, jako wstępne przygotowanie chłonnych podłoży mineralnych przed układaniem parkietu przy zastosowaniu klei rozpuszczalnikowych (Hycol TS 5). Szczególności nadaje się przy pracach posadzkarskich w pomieszczeniach o trudnych warunkach klimatycznych. Do stosowania tylko wewnątrz budynków. Nie stosować na podłożach metalowych, ceramicznych, drewnianych i na niechłonnych oraz przed klejeniem klejami poliuretanowymi dwu- i jednoskładnikowymi. Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe i podłogi ociążone ruchem kółek krzeseł (EN DIN 12529)

  • Bardzo dobrze penetruje i wzmacnia podłoże
  • Zwiększa przyczepność klejów
  • Krótki czas schnięcia
  • Łaty do rozprowadzan

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Baza surowcowa: żywice syntetyczne.
Nakładanie: szczotką, wałkiem welurowym lub gąbkowym
Zużycie: jako gruntówka: ok. 150 -250 ml/m² w zależności od chłonności podłoża
jako gruntówka wzmacniająca: ok. 250–500 ml/m² w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia: od 2 do 8 godzin, w zależności od ilości naniesionego gruntu, chłonności podłoża, warunków klimatycznych oraz wietrzenia pomieszczenia
Temperatura otoczenia: powyżej +10°C
Czyszczenia: rozpuszczalnikiem CH 500
Temperatura składowania: powyżej +5°C
Okres przydatności do użycia: W oryginalnym opakowaniu ok. 24 miesięcy
Wskazówki dot. zagrożeń: łatwopalny
Giscode: S1 (Należy przestrzegać informacji podanych w Karcie Charakterystyki)
Opakowanie: Karnister metalowy  – 10 kg.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18365). Podłoże musi być twarde, nośne, suche, bez spękań, czyste, bez pozostałości starych klejów i innych substancji obniżających penetrację gruntu. Jastrych anhydrytowe należy przed zagruntowaniem środkiem PRIMER VS przeszlifować (ziarno 16) i dokładnie odkurzyć.

SPOSÓB UŻYCIA:  PRIMER VS powinien w czasie stosowania mieć temperaturę pokojową i być dobrze wstrząśnięty (zamieszany). Za pomocą szczotki, wałka welurowego czy gąbkowego należy równomiernie nałożyć gruntówkę na posadzkę. W celu osiągnięcia optymalnego gruntowania należy unikać tworzenia kałuż.  Przed kontynuowaniem prac gruntówka musi całkowicie wyschnąć. Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności powietrza, przewiewu, właściwości podłoża i ilości nałożonej gruntówki.  Primer VS nie może być stosowany na podłożach ceramicznych, drewnianych, metalowych i alsfaltowych. Do przygotowania podłoża anhydrytowego przed zastosowaniem mas szpachlowych zalecany jest grunt Epoprimer.

UWAGI: Podane czasy schnięcia odnoszą się do normalnych warunków (ok. +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza). Optymalne warunki stosowania: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane poniżej 65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas schnięcia. Niewykorzystany produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i zużyć w możliwie krótkim czasie. Produkt nie przeznaczony do pomieszczeń, w których stale utrzymuje się wysoka wilgotność. Uwzględniać zalecenia producentów wykładzin oraz karty techniczne wymienionych produktów.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W czasie stosowania wietrzyć pomieszczenia. Zaleca się stosować w czasie pracy ochronny krem do rąk, rękawice i okulary.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż i wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.

DO POBRANIA:

Deklaracja zgodności
Informacje o atestach
Atesty PZH primer VS
Karta charakterystyki PRIMER VS
Karta techniczna Primer VS