Primer PU

Primer-PU1-składnikowa, gruntówka poliuretanowa

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

1-składnikowa gruntówka poliuretanowa do wzmacniania chłonnych podłoży przed klejeniem klejami reakcyjnymi. Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej na odpornych na wilgoć podłożach bez ogrzewania podłogowego o wilgotności resztkowej do 4% CM. Wyłącznie do wewnątrz.

Pod fotele na kółkach (DIN EN 12 529). Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku.

  • dobra zdolność wnikania
  • łatwe i szybkie nakładanie
  • zwiększa wytrzymałość na ścinanie
  • możliwość rozcieńczenia

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Baza surowcowa: żywice poliuretanowe
Nakładanie: szczotką, wałkiem welurowym lub gąbkowym
Zużycie: jako gruntówka ok. 200 g/m2 pierwsza warstwa jako izolacja przeciwwilgociowa/przeciwzapachowa ok. 300 g/m2 druga warstwa
Rozcieńczanie: rozcieńczalnikiem Diluente PU
Nakładanie następnej warstwy: 3 do 8 godzin
Całkowite schnięcie: po 24 godzinach
Temperatura otoczenia: powyżej +10°C
Czyszczenie: przed zaschnięciem rozpuszczalnikiem SOLVENTE CH 500. Po zaschnięciu można usunąć tylko mechanicznie.
Składowanie: powyżej +5°C
Okres przydatności do użycia: W oryginalnym opakowaniu ok. 24 miesięcy
Wskazówki dot. zagrożeń: Szkodliwy dla zdrowia. Zawiera izocyjaniany. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Giscode: RU4          Bezrozpuszczalnikowy zgodnie z TRGS 610
Opakowanie: Kanister metalowy
Wielkość opakowania: 10 kg

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18365). Podłoże musi być twarde, nośne, suche, bez spękań, czyste, bez pozostałości starych klejów i innych substancji wnikanie gruntu. Jastrych anhydrytowe należy przed zagruntowaniem środkiem PRIMER PU  przeszlifować (ziarno 16) i dokładnie odkurzyć.

SPOSÓB UŻYCIA:  PRIMER PU powinien w czasie stosowania mieć temperaturę pokojową i być dobrze wstrząśnięty (zamieszany). Nakładać obficie na podłoże przy pomocy szczotki lub wałka. Pozostawienie grubszej warstwy może spowodować spienienie i znacznie wydłużyć czas schnięcia. Przed kontynuowaniem prac gruntówka musi całkowicie wyschnąć. Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności powietrza, przewiewu, właściwości podłoża i ilości nałożonej gruntówki.  Klejenie przy pomocy 1- i 2-składnikowych klejów poliuretanowych musi nastąpić w ciągu 36 godzin. Dłuższa przerwa pomiędzy gruntowaniem i klejeniem może osłabiać przyczepność. W przypadku planowania dłuższej przerwy pomiędzy gruntowaniem i klejeniem należy posypać obficie świeżą warstwę PRIMER PU piaskiem kwarcowym. Po wyschnięciu należy odkurzyć posadzkę w celu usunięcia luźnych ziarenek piasku. PRIMER PU nie może być stosowany do przygotowania powierzchni takich, jak ceramika, drewno, magnezyt, metal. W przypadku tych materiałów zalecane są Aquagrip, Ecogrip lub Neogrip.

UWAGI: Podane czasy schnięcia odnoszą się do normalnych warunków (ok. +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza). Optymalne warunki stosowania: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane poniżej 65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas schnięcia. Niewykorzystany produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i zużyć w możliwie krótkim czasie. Produkt nie przeznaczony do pomieszczeń, w których stale utrzymuje się wysoka wilgotność. Uwzględniać zalecenia producentów wykładzin oraz karty techniczne wymienionych produktów.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W czasie stosowania wietrzyć pomieszczenia. Zaleca się stosować w czasie pracy ochronny krem do rąk, rękawice i okulary.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż i wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.

DO POBRANIA:

Deklaracja zgodności
informacje o atestach
Atesty PZH primer VS i PU
Karta charakterystyki PRIMER PU
Karta techniczna Primer PU