PRIMER AC PLUS

Primer-AC-PlusGŁĘBOKO PENETRUJĄCA GRUNTÓWKA DYSPERSYJNA

Aplus

ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Bezrozpuszczalnikowa, głęboko wnikająca gruntówka dyspersyjna do przygotowania chłonnych jastrychów cementowych. Wyrównuje chłonność podłoża. Wzmacnia górną warstwę jastrychu i poprawia właściwości pylących i słabych podłoży. Do przygotowania chłonnych podłoży mineralnych przed wylewaniem mas cementowych i anhydrytowych. Poprawia przyczepność pomiędzy podłożem, masą i klejem dyspersyjnym. Wyłącznie do wewnątrz. Nie stosować na metalu, materiałach ceramicznych i drewnianych oraz pod 2 i 1- składnikowe kleje poliuretanowe.
Pod fotele na kółkach (DIN EN 12 529).
Na wodne ogrzewanie podłogowe.

wysoka zdolność wnikania
niskie zużycie
łatwe nakładanie
podnosi odporność jastrychu na ścinanie

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Baza surowcowa: ……… żywice poliuretanowe
Kolor: biały
Rozcieńczanie: wodą
Stosunek rozcieńczania: na bardzo porowatych podkładach 1:1
na mniej porowatych podkładach 1:2
Zużycie: ok. 100 – 300 ml/m2
w zależności od rozcieńczenia i chłonności podłoża
Schnięcie: 3 do 4 godzin na lanym asfalcie i jastrychach cementowych 24 do 48 godzin na pozostałych niewrażliwych na wilgoć podłożach
Temperatura otoczenia: powyżej +10°C
Czyszczenie: wodą, przed zaschnięciem
Składowanie: powyżej +5°C, Chronić przed mrozem!
Okres przydatności do użycia: w oryginalnym opakowaniu ok. 24 miesięcy w temperaturze pokojowej
Wskazówki dot. zagrożeń:b rak
Emicode EC1
Opakowanie: Kanister plastikowy
Wielkość opakowania: 10 kg 60 kanistrów na palecie

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18365). Podłoże musi być twarde, nośne, suche, bez spękań, czyste, bez pozostałości starych klejów i innych substancji obniżających przyczepność kleju. Jastrych anhydrytowe należy przed zagruntowaniem przeszlifować (ziarno 16) i dokładnie odkurzyć.

SPOSÓB UŻYCIA: PRIMER AC PLUS powinien w czasie stosowania mieć temperaturę pokojową. Przed użyciem produkt wymieszać i w zależności od rodzaju i chłonności podłoża rozcieńczyć w odpowiednim stosunku lub użyć nierozcieńczone. Nakładać obficie na podłoże przy pomocy szczotki lub wałka. Należy unikać pozostawiania kałuż na powierzchni podłoża. W przypadku bardzo porowatych podłoży może być konieczne nałożenie drugiej warstwy. Przed kontynuowaniem prac gruntówka musi całkowicie wyschnąć. Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności powietrza, przewiewu, właściwości podłoża i ilości nałożonej gruntówki. PRIMER AC PLUS nie może być stosowany do przygotowania powierzchni takich, jak ceramika, drewno, magnezyt, metal. W przypadku tych materiałów zalecane są Aquagrip, Ecogrip lub Neogrip. Do przygotowania powierzchni anhydrytowych i gipsowych stosować Epoprimer lub Primer 99.

UWAGI: Podane czasy schnięcia odnoszą się do normalnych warunków (ok. +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza). Optymalne warunki stosowania: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane poniżej 65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas schnięcia. Niewykorzystany produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i zużyć w możliwie krótkim czasie. Produkt nie przeznaczony do pomieszczeń, w których stale utrzymuje się wysoka wilgotność. Uwzględniać zalecenia producentów wykładzin oraz karty techniczne wymienionych produktów.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż i wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.

DO POBRANIA:

Deklaracja zgodności
Informacje o atestach
Karta charakterystyki primer ac plus