Exterior wood cleaner


Zmywacz do drewna

exterior-cleanerZmywacz do drewna WOODCARE (dawniej PROTEGO) to nadzwyczaj skuteczny zmywacz do drewna na zewnątrz budynków – od płyt tarasowych po meble i płoty ogrodowe oraz szalowanie z drewna. Rozpuszcza pleśń i grzyby na powierzchni i w porach drewna i usuwa je w całości. Po oczyszczeniu drewno należy zaolejować lub w inny sposób nanieść warstwę ochronną na jego powierzchni.

Instrukcja stosowania:
1. Wymieszać 250 – 500 ml zmywacza zewnętrznego z 5 l letniej wody.

2. Nanieść roztwór na drewnianą powierzchnię i oczyścić ją szorując sztywną szczotką nylonową. W przypadku desek tarasowych do dokładnego ich oczyszczenia można użyć polerki mechanicznej z zieloną wkładką lub sztywną szczotką nylonową. Spłukać powierzchnię wężem ogrodowym, jeśli to jest możliwe.

3. Po spłukaniu wytrzeć szmatą i pozostawić do wyschnięcia.

4. Przed naniesieniem oleju lub innego środka należy przeszlifować powierzchnię.

5. W przypadku nadzwyczaj dużego zabrudzenia może być potrzebne drugie czyszczenie. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 2.

Usuwanie: Pozostałości i pojemniki należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Deklaracja zawartości:
Zużycie: 1 l na 20 – 25 m2 drewna.

Produkt szkodliwy // R41, R22

Działa szkodliwie po połknięciu. (R22)
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. (R41)

Chronić przed dziećmi.
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
Nosić okulary lub ochronę twarzy.
Nie wprowadzać do kanalizacji.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur (np. słońca). Przechowywać z dala od dzieci w miejscu nie narażonym na mróz.
Uwaga: W celu sprawdzenia zgodności zawsze należy wykonać próbę nanoszenia.

Informacje o atestach
Deklaracja zgodności
Karta techniczna Exterior wood cleaner