DILUENTE PU

DILUENTE-PUSpecjalna mieszanka rozpuszczalników do rozcieńczenia gruntów poliuretanowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Baza surowcowa: Mieszanka nieorganicznych rozpuszczalników
Temperatura otoczenia: powyżej +10°C
Temperatura składowania: powyżej +5°C  względnie. około 25°C.  Chronić przed mrozem
Okres przydatności do użycia: W orginalnym opakowaniu ok. 24 miesięcy w temperaturze pokojowej
Wskazówki dotyczące zagrożeń: mało szkodliwy – łatwopalny.
Opakowanie: metalowa puszka 10 L

SPOSÓB UŻYCIA: DILUENTE PU nadaje się do rozcieńczenia gruntów Primer PU / Primer PU 300 / PRIMER PU 150 Speed.

UWAGI: Podane czasy odnoszą się do normalnych warunków (ok. +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza). Optymalne warunki stosowania: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane <65%. Niskie temperatury  wydłużają, a wysokie skracają czas odparowania, wiązania i schnięcia a także czas do użytkowania posadzki. Rozpoczęte opakowania starannie zamykać a pozostałą zawartość zużyć niezwłocznie. Zimą należy rozpuszczalnik odpowiednio długo klimatyzować w pomieszczeniu. Obok poniższej karty należy uwzględniać zalecenia producenta posadzki i karty techniczne ww. produktów. Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W czasie stosowania przestrzegać obowiązujących norm i przepisów BHP. Unikać bezpośredniego kontaktu z płynnym produktem oraz wdychania oparów rozpuszczalników. Produkt i jego opary są łatwopalne. Nie palić, unikać otwartego ognia. Podczas pracy z produktem, a także po jej zakończeniu należy intensywnie wietrzyć pomieszczenia. W celu uniknięcia pojawienia się iskry elektrycznej odłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, przełącznik itp.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż a wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.

DO POBRANIA:

Deklaracja zgodności
Informacje o atestach
Karta charakterystyki DILUENTE PU
Karta techniczna diluente PU