Primer PU ANTIDUST

Primer-PU-Antidust1-składnikowa, rozpuszczalnikowa gruntówka poliuretanowa

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Gotowa do użycia, zawierająca rozpuszczalnik, 1-składnikowa gruntówka poliuretanowa do wzmacniania chłonnych podłoży przed klejeniem parketów klejami reakcyjnymi. Primer PU Antidust ma bardzo dobre właściwości penetrujące i wzmacniające. Nie tworzy izolacji przeciwwilgotnościowej. Nadaje się pod fotele na kółkach zgodnie z normą : (DIN EN 12 529). Nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Produkt przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku. Wyłącznie do wewnątrz.

Do stosowania z klejami: SIPOL – SIPOL FREE – SIPOL Eco – LEGNOPOL 2000 – POLIBOND – SMP BOND

  • gotowy do użycia
  • łatwy i szybki w użyciu
  • dobra zdolność wnikania
  • zwiększa wytrzymałość podkładów
  • o niskiej lepkości
  • dobrze penetrujący podkłady
  • szybki czas schnięcia

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

Baza surowcowa: gotowa do użycia żywica poliuretanowa z rozpuszczalnikiem
Nakładanie: szczotką, wałkiem welurowym lub gąbkowym
Zużycie:  jako gruntówka wiążąca kurz ok. 150 – 200 g/m2
jako gruntówka wzmacnająca posadzkę ok. 200 – 400 g/m2
Czas schnięcia: około 2 – 4 godzin
Temperatura otoczenia: powyżej +10°C
Czyszczenia: przed zaschnięciem rozpuszczalnikiem SOLVENTE CH 500.
Temperatura składowania: powyżej +5°C. Chronić przed mrozem!
Okres przydatności do użycia: W oryginalnym opakowaniu ok. 24 miesięcy
Wskazówki dot. zagrożeń: Szkodliwy dla zdrowia. Zawiera izocyjaniany.
Giscode: RU4
Opakowanie: Karnister metalowy – 10 kg.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich warunków technicznych wykonania robót (np. DIN 18365). Podłoże musi być twarde, nośne, suche, bez spękań, czyste, bez pozostałości starych klejów i innych substancji obniżających wnikanie gruntu. Jastrych anhydrytowe należy przed zagruntowaniem środkiem PRIMER PU ANTIDUST  przeszlifować (ziarno 16) i dokładnie odkurzyć.

SPOSÓB UŻYCIA:  PRIMER PU Antidust powinien w czasie stosowania mieć temperaturę pokojową i być dobrze wstrząśnięty (zamieszany). Nakładać obficie na podłoże przy pomocy szczotki lub wałka. W celu osiągnięcia optymalnego gruntowania należy unikać tworzenia kałuż. Pozostawienie grubszej warstwy może spowodować spienienie i znacznie wydłużyć czas schnięcia. Przed kontynuowaniem prac gruntówka musi całkowicie wyschnąć. Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności powietrza, przewiewu, właściwości podłoża i ilości nałożonej gruntówki.  Klejenie przy pomocy 1- i 2-składnikowych klejów poliuretanowych musi nastąpić w ciągu 36 godzin. Dłuższa przerwa pomiędzy gruntowaniem i klejeniem może osłabiać przyczepność. Po wyschnięciu wymieść twardą szczotką luźne ziarna piasku i je usunąć. PRIMER PU Antidust nie może być stosowany do przygotowania powierzchni takich, jak ceramika, drewno, magnezyt, metal. W przypadku tych materiałów zalecane są Aquagrip, Ecogrip lub Neogrip.

UWAGI: Podane czasy schnięcia odnoszą się do normalnych warunków (ok. +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza). Optymalne warunki stosowania: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane poniżej 65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas schnięcia. Niewykorzystany produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i zużyć w możliwie krótkim czasie. Produkt nie przeznaczony do pomieszczeń, w których stale utrzymuje się wysoka wilgotność. Uwzględniać zalecenia producentów wykładzin oraz karty techniczne wymienionych produktów.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego. W czasie stosowania wietrzyć pomieszczenia. Zaleca się stosować w czasie pracy ochronny krem do rąk, rękawice i okulary.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI: Opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Podane informacje odpowiadają aktualnemu stanowi rozwoju. Nie należy traktować ich jako wiążących, ponieważ nie mamy wpływu na sam montaż i wymogi montażu również są zróżnicowane. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Dotyczy to również bezpłatnego, nie wiążącego doradztwa handlowego i technicznego. Z tego powodu zalecamy przeprowadzanie prób we własnym zakresie w celu stwierdzenia, czy dany produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. W momencie ukazania się niniejszej karty wszystkie wcześniejsze informacje techniczne dotyczące produktu tracą ważność.

Deklaracja zgodności
informacje o atestach
Karta charakterystyki PRIMER PU ANTI-DUST
Karta techniczna Primer PU ANTIDUST